IPPC

IPPC


IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja je proces koji podleže Zakonu br. 135/2004 i 25/2015 o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Integrisana dozvola na osnovu ovog zakona stavlja naglasak na najvišem mogućem sprovođenju BAT, tj. najboljih dostupnih tehnologija.

Predstavlja integrisan pristup kontroli zagađivanja koji podrazumeva svođenje na minimum potrošnju sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekograničnog konteksta.

Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola klasifikuju se prema nivou zagađivanja i riziku koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući i druge tehnički srodne aktivnosti koje mogu proizvesti emisije i zagađenje životne sredine.

Za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti operater pribavlja dozvolu nadležnog organa.

Dozvolom se odobrava:
  • rad novog postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti;
  • rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja.
Dozvola se, izuzetno, može odnositi i na prestanak aktivnosti.

Dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od deset godina, za jedno ili više postrojenja na istom mestu kojim upravlja isti operater.
Dozvola za upravljanje otpadom

Dozvola za upravljanje otpadom


Operateri postrojenja za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada podnose zahtev za izdavanje dozvole.

Nadležni organ za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, po potrebi, može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.

Za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

  1. dozvola za sakupljanje otpada;
  2. dozvola za transport otpada;
  3. dozvola za tretman otpada, i to:
-  dozvola za skladištenje;
-  dozvola za ponovno iskorišćenje;
-  dozvola za odlaganje.

Dozvola za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada izdaje se na period od deset godina.

Dozvola se može obnoviti na zahtev koji se podnosi 120 dana pre isteka važenja dozvole radi obezbeđenja kontinuiteta važenja dozvole.

Nazad