ISO

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)


Predstavlja osnovni upravljački standard koji je primenljiv u svim tipovima organizacija, bez obzira kojom delatnošću se bave (uslužne delatnosti, proizvodnja, trgovina, …) i koje su veličine. Standard je zasnovan na osam menadžment principa koji su osnova za uspešno poslovanje i upravo je i nastao kao rezultat „Dobre menadžment prakse“ najuspešnijih kompanija.

Standard ISO 9001 kao retko koji drugi međunarodni standard respektuje i podstiče posebnosti organizacija. On nema za cilj da nametne uniformnost u strukturi Sistema mendažmenta kvalitetom kvalitetom niti uniformnost dokumentacije QMS-a. Zahtevi ISO 9001 su tako postavljeni, da respektuju organizacionu strukturu kompanija, resurse kojima raspolaže i tržište na kojem kompanija realizuje svoje proizvode/usluge. Shodno tome, svaka organizacija razvija sebi svojstven QMS formiran po zahtevima ISO 9001. Iz tog razloga u nazivu standarda stoji množina: Sistemi menadžmenta kvalitetom.

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) je način na koji organizacija upravlja kvalitetom. Cilj je upravljanje kvalitetom primenom Procesnog pristupa, kroz menadžment svim procesima i aktivnostima promovišući kvalitet kroz sve nivoe. Pri tome pod pojmom kvaliteta ne podrazumevamo samo kvalitet proizvoda/usluge već i druge dve dimenzije: kvalitet poslovanja (odnosi sa klijentima, dobavljačima, zakonodavstvu, široj zajednici) i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima, radna kultura, odnos prema materijalnim resursima itd.). Zahvaljujuci QMS-u, u svakom trenutku se može imati uvid nad svim procesima i aktivnostima, počev od nabavke, ugovaranja, realizacija proizvodnje, distribucije, prodaje, pa preko procesa obuke osoblja, razvoja novih ideja i usluga, unapredjenja procesa marketinga kroz elemente cene, distribucije, pokrivensti tržista i praćenja konkurencije, a sve to kroz procedure, uputstva i zapise tj. obrasce koji se popunjavaju i koji doprinose povećanju svesti o kvalitetu kod svih zaposlenih. Implementirani QMS spušta odgovornost za realizaciju aktivnosti od menadžmenta ka neposrednim izvršiocima, tako da u hijerarhijskom lancu svaka karika nosi svoj deo odgovornosti za deo procesa koje izvršava. Na ovaj način, svi su uključeni u kreiranje i pružanje kvalitetnog proizvoda ili usluge ali isto tako i u raspodelu odgovornosti. Odgovornost za kvalitetno obavljanje posla ne može da leži samo na rukovodstvu firme. Svi u njoj treba da učestvuju shodno svom položaju i učešću u procesima. Da bi i neposredni izvršioci na adekvatan način bili uključeni u ovaj proces, primenom razvijenog QMS-a razvijaju se kod njih oosobine kao što su planiranje, odgovornost, radna disciplina a sve to kroz tačne procedure rada i zapise koje popunjavaju a koji istovremeno služe kao dokaz efektivnosti i efikasnosti njihovog rada. Upravljanje kvalitetom u svim procesima, kroz stvaranje jednog Sistema menadžmenta kvalitetom QMS po zahtevima standarda ISO 9001 Vam omogućuje da na izlazu iz poslovnog ili proizvodnog procesa imate potpuno usaglašen proizvod/uslugu. To znači da greška nastala negde u sistemu neće proći kroz njega i biti vidljiva na finalnom proizvodu ili usluzi koju pružate, već će biti identifikovana na vreme i otklonjena.

Uvodjenje ISO 9001 je signal vašim kupcima, partnerima i široj zajednici da Vi kontinuirano proizvodite kvalitet i da će od Vas uvek dobijati robu/uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme na ugovorenom mestu. Kvalitet svih procesa daje kvalitet proizvoda i usluga a to je ono po čemu Vas prepoznaju.

Osnovna prednost procesnog pristupa je što u sistemu procesa posebno naglašava veze među procesima i njihovim kombinovanjem omogućava kontinuirano upravljanje.

Sa pozicije upravljanja kvalitetom to izgleda ovako: Dimenzije kvaliteta merimo na osnovu njihovih parametara kao što su: dizajn, pakovanje, upotrebna vrednost itd. Najvažnija karakteristika kvaliteta, u kojoj su implementirani svi gore pomenuti parametri je usaglašenost. To je najvažnija tačka u Sistemu mendžmenta kvalitetom, koji ima za cilj:
 • usaglašenost proizvoda/usluga sa zahtevima, potrebama i očekivanjima korisnika
 • identifikacije pojave neusaglašenosti proizvoda/usluga
 • definisanje preventivnih i korektivnih mera na sprečavanju ponovne pojave neusaglašenosti
 • sprovođenje definisanih preventivnih i korektivnih mera
Koristi koje organizacija može imati pravilnom primenom standarda ISO 9001 mogu biti sledeće:
 • Povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu
 • Promocija timskog rada
 • Optimizacija postojećih procesa produktivnosti
 • Veća konzistentnost i sledljivost proizvoda i usluga
 • Značajno smanjenje gubitaka
 • Učešće zaposlenih u procesu kontinualnog unapređivanja kvaliteta
 • Veći profit kao rezultat povećanja produktivnosti
 • Povećanje konkurentnosti
 • Prodor na nova tržišta
 • Povećanje zadovoljstva kupaca
 • Poboljšanje internih odnosa
 • Uvećanje potencijala zaposlenih kroz stalne obuke i učenje
 • Postizanje lojalnosti kupaca
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom
 • Usaglašenost sa zahtevima međunarodnog tržišta
 • Medjunarodna verifikacija vaše dobre poslovne prakse
ISO

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine (EMS)


ISO 14001 obično uvode proizvodna privredna društva koja predstavljaju zagađivače životne sredine, mada se danas sve više za ovaj standard odlučuju i ostali tipovi organizacija.

Standard ISO 14001 omogućava preduzećima da demonstriraju odlučnost za smanjenje zagađenja i odgovarajuću politiku zaštite životne sredine, uvođenjem konzistentnog i dokumentovanog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

ISO 14001 je međunarodni standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS – Ecological Management System) kako bi organizacija kroz sprovođenje odgovarajućih ciljeva i politika efektivno i efikasno upravljala svim rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine. Zahtevi standarda ISO 14001 su tako definisani da se mogu implementirati u svaki Sistem upravljanje životnom sredinom. Organizacije koje se bave istom ili sličnom delatnošću, mogu imati različite Sisteme menadžmenta zaštite životne sredine (EMS), ali bez obzira na to, oni moraju imati biti usklađeni sa zahtevima ISO 14001.

ISO 14001 je primenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu delatnost, koja želi uspostaviti, implementirati, održavati i unapređivati Sistem menadžmenta zaštite životne sredine (EMS).

Osnovna namera standarda ISO 14001 je da se na globalnom nivou poboljša uticaj organizacija i pojedinaca na životnu sredinu. U tom smislu ISO 14001 traži od organizacije da:
 • Uspostavi odgovarajucu politiku zaštite životne sredine;
 • Identifikuje ekološke aspekte uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga a u smislu utvrđivanja uticaja tih aspekata na životnu sredinu;
 • Utvrdi zakonske i druge zahteve od strane šire zajednice i svojih klijenata, na koje se organizacija obavezala;
 • Utvrdi prioritete i postavi odgovarajuće opšte i pojedinačne ciljeve;
 • Uspostavi strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva;
 • Osigura usklađenost implementiranog Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) sa uspostavljenom Politikom zaštite životne sredine;
 • Kontinuirano poboljšava svoj EMS kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mera i sprovođenje internih i eksternih ocenjivanja (audita);
 • Prilagoditi se promenjenim okolnostima, incidentnim i akcidentnim situacijama.
KORISTI OD ISO 14001
 • smanjenje troškova upravljanjem otpadom;
 • uštede u potrošnji energije i materijala;
 • usklađenost procesa sa zakonskom regulativom;
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke akcident;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • aktivan doprinos zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih i šire zajednice;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije;
 • unapređivanje odnosa sa nadležnim inspekcijskim organima;
 • definisanje preventivnih mera za suzbijanje ekoloških incidenata;
 • stvaranje okvira za stalno unapređenje procesa;
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • uštede izborom adekvatne opreme za rad;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću;

Nazad