Studija procene životne sredine

Strateška procena uticaja na životnu sredinu


Strateška procena uticaja na životnu sredinu izvodi se radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

Strateška procena vrši se za planove, programe, osnove i strategije u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu radi se na osnovu nivoa, vrste, ciljeva i sadržaja plana ili programa.

Postupak strateške procene sastoji se od sledećih faza:
 • pripremna faza koja obuhvata:
  • odlučivanje o izradi strateške procene,
  • izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni,
  • učešće zainteresovanih organa i organizacija;
 • izveštaj o strateškoj proceni;
 • postupak odlučivanja koji obuhvata:
  • učešće zainteresovanih organa i organizacija,
  • učešće javnosti,
  • izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti,
  • ocenu izveštaja o strateškoj proceni,
  • saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni.
Studija procene životne sredine

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu


Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja (Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakoni)

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Pored ovih, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu za koje se radi Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Projekti za koje se vrši procena uticaja:
 • listu projekata za koje je obavezna procena uticaja;
 • listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja.
Nadležni organ odlučuje o potrebi procene uticaja za projekte primenom propisanih kriterijuma.

U proceduri procene uticaja na životnu sredinu, razlikuju se tri faze (u zavisnosti na kojoj se listi nalazi projekat, prolazi se kroz jednu, dve ili više faza):
 • I Faza: Odlučivanja o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
 • II Faza: Određivanja obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • III Faza: Odlučivanja o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Studija procene životne sredine

Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu


Procena uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja jeste preventivna mera zaštite životne sredine sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji projekta na život i zdravlje ljudi, floru, faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti.Kroz izradu Studije analizira se i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu izdravlje ljudi.Ovom Studijom se pokušavaju ispoštovati sve mere, uslovi i instrumenti za održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića, kao iza sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađenja životne sredine.

Nazad