Monitoring voda

Monitoring voda


Monitoring podrazumeva sistematski nadzor varijanti pojedenih hemijskih i fizičkih karatkeristika emisije, ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu, ekvivalentnih parametara ili tehničkih mera. Monitorinh je zasnovan na ponovljenim merenjima ili zapažanjima, sa odgovarajućom učestalšću sa dokumentovanim i dogovorenim procedurama, i vrši se u cilju pružanja korisnih informacija u ovom slučaju o emisiji voda iz proizvodnog ciklusa. Informacije se mogu koristiti u različite svrhe, glavni cilj je da se proveri usaglašenost sa graničnim vrednostima emisije (GVE) za vode, ali takođe mogu da budu korisne za nadzor ispravnosti rada procesa i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za donošenje brojnih odluka o industrijiskim operacijama u proizvodnji.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, osim fizičkog lica koje koristi vodu za piće, sopstvene i sanitarne potrebe, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani kao i da prečisti otpadne vode, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine, odnosno propisa donetih na osnovu tih zakona.
Monitoring voda

Tretman otpadnih voda


Pružamo kompletna tehnološka rešenja od ispitivanja i pronalaženja tehnoloških rešenja, projektovanja:
  • Tehnoloških industrijskih otpadnih voda i
  • Komunalnih otpadnih voda.
Zadatak prečišćavanja otpadnih voda je da ukloni zagađenje otpadne vode, do te mere da prečišćena voda može da se ispusti u prijemnik otpadnih voda bez štetnih posledica po isti ili da se recirkuliše i ponovo upotrebi.Industrijske otpadne vode sa sadržajem supstanci, koje se ne mogu ukloniti na centralnom postrojenju naselja, moraju se podvrgavati prethodnom prečišćavanju, pre samog ispusta u javnu kanalizaciju. Prethodno prečišćavanje se sprovodi, na mestu nastajanja parcijalnog toka industrijske otpadne vode, sa sadržajem opasnih supstanci. Kvalitet prethodno prečišćene otpadne vode, treba da odgovara tehnološkim graničnim vrednostima emisije, propisane za pojedine vrste industrija, na osnovu najbolje dostupne tehnike prečišćavanja za slučaj direktnog ispuštanja u vodna tela. U slučaju primene tehnoloških graničnih vrednosti emisije na mestu nastajanja parcijalnih tokova raznovrsnih otpadnih voda, njihovo mešanje je dozvoljeno samo u slučaju sprovedenog prethodnog prečišćavanja.
Monitoring voda

Vodna dozvola


Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, osim fizičkog lica koje koristi vodu za piće, sopstvene i sanitarne potrebe, dužno je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani kao i da prečisti otpadne vode. Planom upravljanja vodama i odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, izdaju se vodna akta.

Vodna akta su:
  • vodni uslovi;
  • vodna saglasnost;
  • vodna dozvola.
Vodni uslovi izdaju se u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih, rekonstrukciju postojećih objekata i za dogradnju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine.

Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim.

Nazad